Media Sustainability training: Part 2

Sustainability training: Part 2

uploaded March 3, 2023 Views: 41 Comments: 0 Favorite: 0 CPD
Speakers: 
Description:

1)  Reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (SFDR) ir susijusių teisės aktų reikalavimai;

2)  Reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo (ES Taksonomija) ir susijusių teisės aktų reikalavimai;

3)  Įmonių nefinansinės, įvairovės ir tvarumo informacijos atskleidimo direktyvos bei jų perkėlimas į Lietuvos teisę;

4)  Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1256 kuriuo dėl tvarumo rizikos integravimo į draudimo ir perdraudimo įmonių valdymą iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35;

5)  Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1257 kuriuo dėl tvarumo veiksnių, rizikos ir prioritetų integravimo į produktų priežiūros ir valdymo reikalavimus draudimo įmonėms ir draudimo produktų platintojams ir į veiklos vykdymo bei konsultacijų dėl investicijų, susijusių su draudimo principu pagrįstais investiciniais produktais, taisykles iš dalies keičiami deleguotieji reglamentai (ES) 2017/2358 ir (ES) 2017/2359;

6)  EIOPA ataskaitų ir nuomonių, susijusių su klimato kaita, apžvalga.

 

Tags:
Categories: MISC
Content groups:  content2023

0 Comments

There are no comments yet. Add a comment.